• Výprodej!
  • Doprodej -20%

Dezinfekce na ruce 400ml

108 Kč
S DPH
ID sklad: 109523 /
ID eshop: 17029
Dezinfekce na ruce s virucidním účinkem.
Počet
Skladem Skladem

Dezinfekce sprej díky svému složení likviduje spolehlivě nežádoucí viry na rukou. Tento přípravek s dezinfekčním účinkem velmi spolehlivě a rychle chrání proti  virům. Přípravek obsahuje 80% alkoholu, je tak zajištěn dezinfekční účinek. Díky rozprašovači je zajištěna rovnoměrná aplikace přípravku. 

Návod k použití:
Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičcekolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá.

Účinné látky:
Ethylalkohol 800ml/l (80%) a peroxid vodíku 45ml/l (4,5%).

Výstražná upozornění: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Bezpečnostní upozornění: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obalnebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejteobal těsně uzavřený. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujtevodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. První pomoc: Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se slékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Opatření ke zmírnění rizika: Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Nouzová opatření k ochraně životního prostředí: Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.

Doplňující informace:
obsahuje Ethylalkohol, Bitrex, Peroxid vodíku, Glycerol. 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Datum výroby = šarže.
Bioclean
109523
17029
12 ks