Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Psí Parťák.cz, který provozuje podnikatel Zlatko Štěpina, IČ 614 20 611, podnikající na základě živnostenského oprávnění, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.psipartak.cz, www.psipartak.sk, www.psipartak.eu .

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového obchodu PsíParťák, který provozuje podnikatel Zlatko Štěpina, se sídlem Kamínky 291/23 Brno PSČ 634 00 Česká republika, IČ 614 20 611, podnikající na základě ŽL vydaného MÚ Tišnov pod č.j.: OŽÚ/1695/2016/3 dne 2.11.2016, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.psipartak.cz, www.psipartak.sk, www.psipartak.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, ale nevzniká mu nárok na slevy a výhody registrovaných uživatelů, ani účast a výhody ve Věrnostním programu prodávajícího.
  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, pod ztrátou výhod registrovaného uživatele a všech nevyužitých výhod Věrnostního programu prodávajícího, tzn. anulaci účtu ve Věrnostním programu prodávajícího a zrušení všech výhod. Blíže v podmínkách Věrnostního programu prodávajícího.
  6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší, čí opakovaně porušuje, své povinnosti ze Smlouvy nebo VOP.
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu HW a SW vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu HW a SW vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech případných souvisejících zákonných poplatků. V této ceně nejsou zahrnuty náklady spojené s přípravou a balením zboží, náklady na dopravu, ani poplatky za zvolený způsob platby za zboží, není-li uvedeno u konkrétního zboží jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Akční ceny zboží, slevy na zboží atp. jsou platné po dobu časově určenou nebo do vyprodání zásob.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, dále jen „ košík“),

b)    způsobu úhrady kupní ceny zboží

c)     údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu nebo VOP.
  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  6. Kupující bere na vědomí, že minimální hodnota objednávky činní 100,-Kč vč. DPH, kdy se do tohoto limitu nezapočítávají poplatky za dopravu a platbu.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, které jsou závislé i na zvoleném způsobu dopravy a jednotlivé možnosti si kupující volí sám při vyplňování objednávkového formuláře:

a. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b. platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím na objednávce, ale pouze v případě, že poskytovatel zvoleného způsobu dopravy umožňuje platbu platební kartou dobírky (tato informace je uvedena u zvoleného způsoby dopravy v košíku) ;

c. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901683856/2010, vedený u společnosti FIO banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

d. bezhotovostně expresní online bankovní platbou prostřednictvím platebního systému ComGate;

e. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému comgate;

f. převodním příkazem na základě zaslaných platebních údajů - potvrzení objednávky na účet prodávajícího – doba zpracování 2 – 3 dny.

2.     Bližší podmínky, akceptovatelné karty a možnosti expresní online bankovní platby upřesňují dodací podmínky prodávajícího.

3.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu na zboží skladem. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.     U zboží označeného „Na objednávku“ může být požadována záloha ve výši 15 – 25% z prodejní ceny vč. DPH a  předpokládaných nákladů na dopravu k zákazníkovi. Zákazník provedením úhrady zálohy na základě zaslaných platebních údajů ze strany kupujícího tímto závazně potvrzuje svoji objednávku. Zboží „Na objednávku“ je doručeno nejpozději do 30 dnů od objednání. V případě, že v této lhůtě není zboží dodáno, vrátí prodávající kupujícímu plnou výši zálohy zpět na bankovní účet kupujícího. V případě, že v této době, během 30 dní od provedení úhrady zálohy kupujícím, kupující objednávku zruší, budou ze strany prodávajícího z uhrazené zálohy odečteny náklady spojené ze zrušením objednávky a zbylá částka bude vrácena zpět na bank.účet kupujícího, a to nejpozději do 30 dní ode dne zrušení objednávky.

6.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy.

7.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

10. Součástí ceny za zboží, ani Smlouvy, není instalace, montáž nebo zprovoznění objednaného zboží kupujícím.

11. Prodávající vystaví na základě Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, a to nejpozději do 96 hodin po uhrazení ceny zboží kupujícím a přijetí potvrzení o převzetí zásilky kupujícím a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

12. V případě osobního vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, se Kupující prokáže svým jménem a číslem objednávky, které Prodávající odešle na tel. číslo nebo elektronickou adresu email uvedené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zabezpečit, aby číslo objednávky nebylo zpřístupněno jiné osobě a aby nebylo zneužito jiným způsobem. Prodávající nebo jím pověřená třetí osoba (dále jen „vydávající“), např. výdejní místo Uloženka atp., je při předání objednávky oprávněn požadovat v případě pochybností i další ověření identifikace Kupujícího a to za účelem předcházení vzniku škod a v případě pochybností o identitě Kupujícího je Vydávající oprávněn objednávku nevydat. Po předání objednávky obdrží Kupující potvrzující SMS a pokud nebyla objednávka vyzvednuta Kupujícím nebo v souladu s jeho pokyny jinou osobou, je Kupující povinnen oznámit to Prodávajícímu písemně na email reklamace@psipartak.cz nejpozději následující den. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od Smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od Smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který po dodání otevřel a od Smlouvy o dodávce zboží, u kterých je výslovně uvedeno riziko poškození zboží přepravou a kupující přesto toto zboží objedná a nechá si zaslat standartním způsobem dopravy.

2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím – Reklamační protokol, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvz zašle kupující na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@psipartak.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

3.     V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (10) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.     Při zaslání e-mailové zprávy kupujícím o odstoupení od Smlouvy nebo odesláním vzorového formuláře odstoupení od smlouvy, musí kupující vyvinout vlastní úsilí a součinnost při doručení zprávy prodávajícímu a přijetí oznámení o odstoupení od Smlouvy ze strany prodávajícího, zajistit potvrzení o jejím přijetí prodávajícím. Za den přijetí oznámení o odstoupení kupujícího od Smlouvy se považuje datum odeslání e-mailové zprávy nebo poštovní podací razítko.

5.     V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od Smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávajícímu bude doručeno zboží od kupujícího.

6.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.     V případě, kdy kupujícímu bylo zboží doručeno zdarma ze strany prodávajícího, je prodávající oprávněn jednostranně započíst náklady vzniklé na dopravu zboží kupujícímu proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že vzhledem k charakteru dárku nelze tento vrátit nebo je charakteru dle čl. 5.1 těchto VOP, je prodávající oprávněn jednostranně započíst plnou prodejní cenu dárku proti nároku na vrácení kupní ceny.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu i další plnění, např. v akci 1 + 1, 5 +1, 7kg + 2kg, doprava zdarma atp. (dále jen „akční plnění“), je Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím, i v případě jen částečného odstoupení od Smlouvy (vrácení pouze části zboží z uzavřené Smlouvy), pozbývá akční plnění účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnuté akční plnění. V případě, že vzhledem k charakteru akčního plnění nelze toto vrátit nebo je charakteru dle čl. 5.1 těchto VOP, je prodávající oprávněn jednostranně započíst plnou prodejní cenu akčního plnění proti nároku na vrácení kupní ceny.

11. Kupující může od Smlouvy odstoupit i před převzetím zboží, ale musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu prokazatelně před expedicí zboží dle objednávky (např. telefonickým oznámením v provozní době, mimo tuto dobu emailovou zprávou atp.). Neučiní-li tak, má prodávající právo požadovat po kupujícím náklady spojené s balením, expedicí a dopravou, ev. uskladněním zboží, a to i zápočtem na následující objednávku.

12. V případě, že prodávající využije své právo na náhradu nákladů dle čl. 5.9. – 5.11 těchto VOP, bude kupujícímu prodávajícím vystaven daňový doklad-faktura na tuto částku se splatností 5 dní ode dne vystavení a zaslán na elektronickou adresu kupujícího uvedenou při registraci. Současně může prodávající dočasně pozastavit možnost nakupovat kupujícímu na webovém rozhraní obchodu.

13. Kupující bere na vědomí, že v případě objednání zboží v množství více než obvyklém, nebo z důvodu technické chyby či vadně uvedené ceny, může prodávající jednostraně odstoupit od Smlouvy - zrušit objednávku, bez nároku na dodávku tohoto zboží kupujícímu, nebo v množství kupujícím objednaném či  jakékoli kompenzaci pro kupujícího.

14. Kupující bere na vědomí, že zboží označené v názvu jako "vzorek", "vz." atp., nebo "rabat", "dárek", není primárně určeno k prodeji kupujícímu a pro toto zboží může být část objednávky nebo celá objednávka kupujícího, který toto zboží objedná, ze strany dodavatele zrušena bez nároku na dodávku tohoto zboží kupujícímu, nebo v množství kupujícím objednaném či  jakékoli kompenzaci pro kupujícího.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA

1.      Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy zvolený kupujícím, pokud tento způsob dopravy není pro doručení objednaného zboží vhodný či tento způsob dopravy není podle podmínek stanovených dopravcem možný.

2.      Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.      Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskutečnění dopravy na místo dodání ve skutečné výši a dále je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu, stvrzenky, oznámení o uložení zásilky atp. kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží, způsoby přepravy a převzetí zboží zákazníkem upravují Dodací podmínky prodávajícího.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b.     zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.     Projeví-li se vada v průběhu šedesáti (60) dní od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

5.     Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na jeho obalu nebo v reklamě má účinky záruky za jakost a platí v uvedeném rozsahu pouze v případě, že ze strany Kupujícího nedošlo k neodbornému nebo nešetrnému zacházení se zbožím, nedodržení doporučených pracovních postupů, použití nebo skladování zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickému poškození nebo opotřebení způsobenými Kupujícím.

6.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání, po předchozí prokazatelné dohodě s prodávajícím a v dohodnutém termínu. Uplatnění práv z vadného plnění může být uplatněno i na jiné adrese, kterou prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím elektronické komunikace, zasláním na emailový účet kupujícího.

7.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravovat Reklamační řád, je-li prodávajícím vydán.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@psipartak.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z Smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží, reklamních bannerů, značek a log výrobců atp.) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  9. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, SW či HW vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  10. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována právními předpisy, především Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2.     Správcem osobních údajů je prodávající, tj. fyzická osoba – podnikatel Zlatko Štěpina, se sídlem Brno Kamínky 291/23 PSČ 634 00, IČ 614 20 611 podnikající na základě ŽL vydaného MÚ Tišnov pod č.j.: OŽÚ/1695/2016/3 dne 2.11.2016.

3.     Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které kupující vyplňuje v příslušných polích objednávkového formuláře umístěného na webové stránce prodávajícího, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zásilky, adresa elektronické pošty, telefonní číslo kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.     Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány pro následující účely

5.     realizace práv a povinností ze Smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost kupujícího

6.     splnění souvisejících zákonných povinností prodávajícího (např. daňová povinnost).

7.     Právním základem pro zpracování osobních údajů je

a.     splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost kupujícího

b.     splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího jako správce vztahuje, a

c.     oprávněný zájem prodávajícího či třetí strany.

8.     Kupující je informován o tom, že jeho osobní údaje mohou být předány ke zpracování třetí osobě jako zpracovateli osobních údajů, zejména poskytovateli zboží, poskytovatelům doručovacích služeb, poskytovatelům a provozovatelům služeb informačních technologií.

9.     Spokojenost kupujícího s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků. Kupující obdrží dotazník po každém provedeném nákupu v online obchodě prodávajícho, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníku spokojenosti, prodávající provádí na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s ákupem v nline obchodě prodávajícího. Pro zasílání dotazníku, vyhodnocování zpětné vazby kupujících a analýzy tržního postavení prodávajícího, využívá prodávající externího zpracovatele. Pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předávány prodávajícím žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků, a to pomocí odkazu v e-mailu s otazníkem nebo písemně na emailovu adresu eshop@psipartak.cz s yjádřením námitky proti zasílání dotazníků spokojenosti. V případě vyjádření námitky kupujícího nebude prodávajícím dotazník dále zasílat.

10. Osobní údaje kupujícího budou u prodávajícího uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů zpracování uvedených výše v čl. 9.4 VOP, zejména ke splnění Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, k vypořádání případných práv kupujícího vzniklých z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti prodávajícího apod. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11. Kupující má právo požadovat od prodávajícího jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

12.   Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby prodávající jakožto správce odstranil závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života zákazníka, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Prohlášení o používání cookies – viz  https://psipartak.cz/info/vse-o-cookies

 1. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2.      Volbou práva dle čl. 12.1 VOP není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4.      Smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5.      Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy a Dodací podmínky.

6.      Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky, nebo jejich část měnit. Novou verzi VOP zveřejní na webové stránce online obchodu s uvedením data nabytí platnosti.

7.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PsíParťák.cz, Zlatko Štěpina, Kamínky 291/23 Brno PSČ 634 00, adresa elektronické pošty eshop@psipartak.cz, telefon +420 606 027 092.

 

Zlatko Štěpina
majitel a provozovatel e-shopu www.psipartak.cz

 

PsíParťák.cz - parťák pro všechny mazlíčky, domácí zvířátka a farmáře.

 

V Brně dne 29.8.2019

 

Aktualizace a revize dne 11.01.2022 / 01.08.2022